Teppei Soutome: #12 Post-Formalist Painting (statements, Tokyo)

 


Teppei Soutome: #12 Post-Formalist Painting (statements, Tokyo)

 

 

#12
Post-Formalist Painting
Nov25 – Dec16 2017

Participating artists
Aoki Ryoko, Hirayama Masanao, Ito Zon, Kamiyama Takahiko, Matsubara Soshiro, Matsumoto Nana, Minamikawa Shimon, Ono Hikari, Soutome Teppei, Takezaki Kazuyuki

Cooperation
Komagome SOKO、AOYAMA|MEGURO、MISAKO & ROSEN、Taka Ishii Gallery、 Take Ninagawa