Installation view:I’m sorry please talk more slowly

Installation view: I’m sorry please talk more slowly

April.1 – 12, 2015

Photo: Kei OKANO

 

sasaki_moirta_20150402_01
sasaki_moirta_20150402_03
sasaki_moirta_20150402_05
sasaki_moirta_20150402_02
sasaki_moirta_20150402_08
sasaki_moirta_20150402_06
sasaki_moirta_20150402_07
sasaki_moirta_20150402_09
sasaki_moirta_20150402_13
sasaki_moirta_20150402_12
sasaki_moirta_20150402_11
sasaki_moirta_20150402_10